Yri­tyk­sen tulee palaut­taa työ­ta­p­atur­ma- ja ammat­ti­tau­ti­vaku­u­tuk­sen (lak­isääteinen tap­atur­mavaku­u­tus) palkkail­moituk­set vaku­u­tusy­htiöön vuo­den 2017 palkoista 31.1.2018 men­nessä tai pyy­det­tynä ajanko­htana. Mikäli palkkail­moi­tus­ta on pyy­det­ty muul­ta ajal­ta, tiedot näkyvät ilmoituk­sen perustiedoissa.

Useim­mat vaku­u­tusy­htiöt pyytävät tekemään ilmoituk­sen sähköis­es­ti, jot­ta tieto menee vaku­u­tusy­htiöi­den jär­jestelmi­in nopeasti ja näp­päi­lyvirhemah­dol­lisu­us piene­nee. Omas­ta vaku­u­tusy­htiöstä on tul­lut tiedote, jos palkkail­moituk­sen tekem­i­nen on mah­dol­lista vain sähköisessä muo­dos­sa. Suullista palkkail­moi­tus­ta vaku­u­tusy­htiöt eivät ota vas­taan. Vaku­u­tusy­htiöi­den sivuil­ta saa myös yksi­tyisko­htaisem­paa tietoa palkkail­moituk­sen täyttämisestä.

Yri­tyk­sen kan­nat­taa ilmoit­taa palkat ammat­tin­imikkeit­täin, työte­htävien mukaises­ti. Tarkem­pi työnku­van ilmoit­ta­mi­nen saat­taa tuo­da yri­tyk­selle huo­mat­tavaakin säästöä.