Vuosisopimus

Vuosisopimus

Vuo­sisopimus on asi­akkaalle edulli­nen tapa käyt­tää vaku­u­tus­meklar­in asiantun­ti­ju­ut­ta hyväk­seen ja ylläpitää riit­tävää vaku­u­tus­tur­vaa ja riskien­hallintaosaamista yrityksessään.

Perustaso

Perus­ta­son palvelu­paket­ti sisältää vaku­u­tusy­htiöstä tullei­den doku­ment­tien tarkas­tamisen ja lähet­tämisen asi­akkaalle, vaku­u­tuk­si­in ja riskien­hallintaan liit­tyvän vuosi­tarkas­tuk­sen, sovi­tut toimek­sian­not sekä vaku­u­tus­meklar­in anta­man asiantuntija-avun.

Reilutaso

Reilu­ta­so-ratkais­us­sa asi­akas voi hyö­dyn­tää sopimuskaudel­la vaku­u­tus­meklar­in palvelu­ja rajoituk­set­tomasti. Muu­ta­man ker­ran vuodessa vaku­u­tuk­set päivitetään ajan tasalle yhdessä asi­akkaan kanssa. Sopimus kat­taa myös sisältö- ja hin­tak­il­pailu­tuk­sen asi­akkaan niin halutes­sa noin kol­men vuo­den välein.

Osaamisen jakaminen

Osaamisen jakamiseen liit­tyy eri tavoin toteutetut koulu­tus- ja infoti­laisu­udet. Näistä sovi­taan tapausko­htais­es­ti asi­akkaan kanssa. Koulu­tustapah­tu­mia voivat olla esim. asi­akasyri­tyk­sen asi­akaskun­nalle pidet­tävät infot, asi­akasyri­tyk­sen esimiehille tai henkilökun­nalle pidet­tävä riskien­hallinnan tiedo­tusti­laisu­us yms.

Vuo­sisopimus on asi­akkaalle edulli­nen tapa käyt­tää vaku­u­tus­meklar­in asiantun­ti­ju­ut­ta hyväk­seen ja ylläpitää riit­tävää vaku­u­tus­tur­vaa ja riskien­hallintaosaamista yrityksessään.

P = Perustaso

Perus­ta­son palvelu­paket­ti sisältää vaku­u­tusy­htiöstä tullei­den doku­ment­tien tarkas­tamisen ja lähet­tämisen asi­akkaalle, vaku­u­tuk­si­in ja riskien­hallintaan liit­tyvän vuosi­tarkas­tuk­sen, sovi­tut toimek­sian­not sekä vaku­u­tus­meklar­in anta­man asiantuntija-avun.

R = Reilutaso

Reilu­ta­so-ratkais­us­sa asi­akas voi hyö­dyn­tää sopimuskaudel­la vaku­u­tus­meklar­in palvelu­ja rajoituk­set­tomasti. Muu­ta­man ker­ran vuodessa vaku­u­tuk­set päivitetään ajan tasalle yhdessä asi­akkaan kanssa. Sopimus kat­taa myös sisältö- ja hin­tak­il­pailu­tuk­sen asi­akkaan niin halutes­sa noin kol­men vuo­den välein.

O = Osaamisen jakaminen

Osaamisen jakamiseen liit­tyy eri tavoin toteutetut koulu­tus- ja infoti­laisu­udet. Näistä sovi­taan tapausko­htais­es­ti asi­akkaan kanssa. Koulu­tustapah­tu­mia voivat olla esim. asi­akasyri­tyk­sen asi­akaskun­nalle pidet­tävät infot, asi­akasyri­tyk­sen esimiehille tai henkilökun­nalle pidet­tävä riskien­hallinnan tiedo­tusti­laisu­us yms.