Kilpailutus

Kilpailutus

Asi­akas voi sopia meklariyri­tyk­sen kanssa myös yhdestä toimek­sian­nos­ta eli esimerkik­si kaikkien yri­tyk­sen vahinko­vaku­u­tusten kil­pailut­tamis­es­ta eri vaku­u­tusy­htiöi­den kesken.

Vaku­u­tuk­sien ver­tailu on asi­akkaalle vai­va­ton­ta, asi­akas antaa vain val­takir­jan meklar­ille ja tekee lop­ullisen päätök­sen vaku­u­tusasiois­sa tar­jous­pros­essin päätteeksi!

Tarjousprosessi

Aluk­si meklari pyytää val­takir­jan asi­akkaal­ta saat­u­aan asi­akkaan vaku­u­tustiedot ja vahinko­his­to­ri­an asi­akkaan nykyisestä/nykyisistä vakuutusyhtiöstä/ vaku­u­tusy­htiöistä. Meklari ver­tailee tieto­ja ja pyytää tarvit­taes­sa lisäti­eto­ja vaku­u­tusy­htiöiltä (harvem­min asiakkaalta).

 

Meklari laatii tar­jous­pyyn­nön ja lähet­tää sen niille vaku­u­tusy­htiöille, joil­ta asi­akas halu­aa tar­jouk­sen. Meklari muis­tut­taa tarvit­taes­sa vaku­u­tusy­htiöitä tar­jous­pyyn­nön päät­tymis­päivästä ja pyrkii pitämään asi­akkaan kanssa sovi­tus­ta aikataulus­ta kiinni.

 

Meklari ver­tailee saatu­ja tar­jouk­sia ja pyytää vielä tarvit­taes­sa lisäti­eto­ja tai tarken­nuk­sia vaku­u­tusy­htiöiltä. Tämän jäl­keen meklari tekee yhteenve­don, tas­a­puolisen analyysin.

 

Meklari esit­telee yhteenve­don asi­akkaalle ja antaa perustel­lun suosi­tuk­sen asi­akkaalle parhaim­mas­ta vaku­u­tus­vai­h­toe­hdos­ta. Tämän jäl­keen asi­akas tekee päätöksen.

 

Meklari tekee asi­akkaan päätök­sen jäl­keen tarvit­ta­vat kor­jauk­set vaku­u­tuk­si­in, siirtää vaku­u­tuk­set asi­akkaan val­it­se­maan yhtiöön/yhtiöihin ja ohjeis­taa asi­akas­ta mah­dol­lis­es­ti uuden vaku­u­tusy­htiön toimintatavoista.