Palvelut

Palvelumme rak­en­tuu asi­akkaan halu­a­maan ratkaisumalli­in, jol­loin kukin asi­akas saa juuri itselleen parhaim­man ratkaisun vaku­u­tus­meklar­in palveluista.

Vuosit­tain määrit­telemme yhdessä asi­akkaan kanssa yhteistyöllemme tavoit­teet ja myös sen, miten tulosta seu­rataan. Näin takaamme toimi­van yhteistyön ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Asi­akas ja vaku­u­tus­meklariyri­tys solmi­vat toimek­siantosopimuk­sen, jos­sa on tarkasti määritel­ty mitä vaku­u­tus­meklar­in palvelui­ta asi­akas halu­aa käyt­tää. Sopimus voi olla jatku­va sopimus tai määräaikaan sidot­tu sopimus tai yhtä toimek­siantoa koske­va sopimus.

Toimek­siantosopimuk­sen lisäk­si asi­akas antaa vaku­u­tus­meklariyri­tyk­selle val­takir­jan, joka val­tu­ut­taa meklar­in toim­i­maan asi­akkaan puoles­ta vaku­u­tusy­htiöi­den kanssa. Meklari edus­taa aina vain asi­akas­ta, ei koskaan vakuutusyhtiöitä.

Vuosisopimus

Vuo­sisopimus on asi­akkaalle edulli­nen tapa käyt­tää vaku­u­tus­meklar­in asiantun­ti­ju­ut­ta hyväk­seen ja ylläpitää riit­tävää vaku­u­tus­tur­vaa ja riskien­hallintaosaamista yrityksessään.

Kilpailutus

Asi­akas voi sopia meklariyri­tyk­sen kanssa myös yhdestä toimek­sian­nos­ta eli esimerkik­si kaikkien yri­tyk­sen vahinko­vaku­u­tusten kil­pailut­tamis­es­ta eri vaku­u­tusy­htiöi­den kesken.

Vuosisopimus

Vuo­sisopimus on asi­akkaalle edulli­nen tapa käyt­tää vaku­u­tus­meklar­in asiantun­ti­ju­ut­ta hyväk­seen ja ylläpitää riit­tävää vaku­u­tus­tur­vaa ja riskien­hallintaosaamista yrityksessään.

Kilpailutus

Asi­akas voi sopia meklariyri­tyk­sen kanssa myös yhdestä toimek­sian­nos­ta eli esimerkik­si kaikkien yri­tyk­sen vahinko­vaku­u­tusten kil­pailut­tamis­es­ta eri vaku­u­tusy­htiöi­den kesken.

Yrityksen kohderyhmänä ovat pääasiassa

yksityiset yritykset ja asunto-osakeyhtiöt.