Promeklarit Oy

Promeklar­it Oy on asi­akas­ta ammat­ti­taidol­la palvel­e­va uusi suo­ma­lainen meklariyri­tys. Pro tarkoit­taa ammat­ti­laista ja ammat­ti­laisen palvelua asi­akkaamme myös saa­vat.

Yri­tyk­sen osaamis­ta­so on han­kit­tu ja sitä on ylläpi­det­ty jo yli kol­menkym­men­vi­iden vuo­den ajan vaku­u­tusalan eri työte­htävis­sä vaku­u­tusy­htiössä, finanssialan koulu­tu­sor­gan­isaa­tios­sa sekä vaku­u­tus­meklariyri­tyk­sessä. Henkilökun­nan osaamista pide­tään jatku­vasti yllä lain­säädän­nön muu­tok­sia seu­raa­mal­la ja eri­laisi­in koulu­tuk­si­in osal­lis­tu­mal­la.

Yri­tyk­sen toim­i­tusjo­hta­ja on suorit­tanut mm. vaku­u­tusalan arvoste­tut tutkin­not: Vaku­u­tus­tutkin­non (VTS) ja Ylem­män vaku­u­tus­tutkin­non (YVTS) sekä Vaku­u­tus­meklar­itutkin­non kaik­ki tutkin­non osat. Osaamisen jakamisen osalta yri­tyk­ses­tämme löy­tyy ped­a­gogista osaamista ja näyt­tö­tutk­in­tomes­tarin (NMT) pätevyy­den omaa­va henkilö.

Voit luottaa siihen, että yrityksesi vakuutus- ja riskienhallinta-asioihin suhtaudutaan ammattitaidolla ja vastuullisesti.

Palvelumme

Vuosisopimus

Vuo­sisopimus on asi­akkaalle edulli­nen tapa käyt­tää vaku­u­tus­meklar­in asiantun­ti­ju­ut­ta hyväk­seen ja ylläpitää riit­tävää vaku­u­tus­tur­vaa ja riskien­hallintaosaamista yri­tyk­sessään.

Kilpailutus

Asi­akas voi sopia meklariyri­tyk­sen kanssa myös yhdestä toimek­sian­nos­ta eli esimerkik­si kaikkien yri­tyk­sen vahinko­vaku­u­tusten kil­pailut­tamis­es­ta eri vaku­u­tusy­htiöi­den kesken.

Vakuutusmeklari edustaa vain asiakkaita — ei vakuutusyhtiöitä.

q

Työtapaturmien syyt kannattaa selvittää — riittävä ennaltaehkäisy voi vaikuttaa vakuutusmaksuun huomattavasti.

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet mm. ohjaavat asiakkaita tekemään ennakoivia toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi.

Riskienhallinta

On reilua, että asi­akas saa täy­den hyö­dyn mak­samas­taan meklar­i­palvelus­ta, joten neu­vomme asi­akas­ta myös riskien­hallintaan liit­tyvis­sä asiois­sa. Hal­lit­tu riskinkan­tokyky ei edel­lytä aina vaku­ut­tamista, vaan tärkein­tä on, että yri­tyk­sessä laa­jasti mietitään mitä riskit ovat, miten niihin varaudu­taan ja kuin­ka paljon yri­tys voi pitää eri­laisia riske­jä oma­l­la vas­tu­ul­laan. Yhteistyömme eri vaku­u­tusy­htiöi­den kanssa takaa sen, että vaku­u­tusy­htiöi­den asiantun­ti­jat ovat asi­akkaan tuke­na myös riskien­hallinnal­li­sis­sa asiois­sa.

Kohderyhmäämme ovat kaikki yritykset, toimialasta riippumatta.